1. Algemeen
1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma ZORG GOED VOOR JEZELF, gevestigd te IJsselstein.
1.2 ZORG GOED VOOR JEZELF is actief op het gebied van vitaliteitsmanagement, vitaliteitstrajecten, vitaliteitschecks, vitaliteitstrainingen en advisering op het gebied van personeel & organisatie in de breedste zin des woords.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en facturen van ZORG GOED VOOR JEZELF ten behoeve van derden (hierna in enkel- en/of meervoud als de context moge vereisen te noemen “de opdrachtgever”) behoudens een schriftelijke door ZORG GOED VOOR JEZELF en de opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende andere regeling waarin expliciet van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ZORG GOED VOOR JEZELF, voor de uitvoering waarvan door ZORG GOED VOOR JEZELF gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ZORG GOED VOOR JEZELF en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

3. Offertes
3.1 De offertes van ZORG GOED VOOR JEZELF zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod zolang APK VITAAL niet een van de opdrachtgever afkomstige ondertekende offerte heeft ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de eventueel gestelde termijn is geaccepteerd, dan wel niet de ondertekende offerte binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen. Zij zijn slechts geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Overeenkomsten komen tot stand door rechtsgeldige ondertekening van de door ZORG GOED VOOR JEZELF gezonden offerte of opdrachtbevestiging en retournering daarvan en gaan in op de dag van ontvangst door ZORG GOED VOOR JEZELF.
3.2 Bedragen, genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen en brochures van ZORG GOED VOOR JEZELF, zijn gebaseerd op de laatst bekende honorariumcomponenten. ZORG GOED VOOR JEZELF behoudt zich het recht voor om na verloop van drie maanden de door haar aldaar gehanteerde bedragen ook na acceptatie door de opdrachtgever te wijzigen indien de honorariumcomponenten, om redenen waar ZORG GOED VOOR JEZELF geen invloed op heeft, zich wijzigen of gewijzigd worden.
3.3 Alle bedragen genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen en brochures van ZORG GOED VOOR JEZELF zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

4. (Duur van) opdracht en vitaliteitstraject
4.1 Nadat er een opdracht in het kader van vitaliteits-management, meting, traject, coaching, training e.d. tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij ZORG GOED VOOR JEZELF garandeert dat alle haar ten dienst staande middelen tot advisering en begeleiding van de opdrachtgever optimaal ingezet zullen worden.
4.2 De opdracht in het kader van vitaliteitstrajecten wordt als beëindigd beschouwd indien de kandidaat gedurende de begeleidingsperiode in dienst treedt van een bedrijf of instelling, zélf een bedrijf of instelling begint, dan wel de overeengekomen begeleidingsperiode is beëindigd. De opdracht voor coaching/training/begeleiding wordt vooraf in een opdrachtbevestiging vastgelegd. Uitbreiding van uren geschiedt alleen met schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
4.3 Voorafgaande aan of gedurende de looptijd van de overeenkomst kan na overleg tussen de opdrachtgever en ZORG GOED VOOR JEZELF een ander voormeld tijdstip (art.8.2) als tijdstip van beëindiging worden overeengekomen.
4.4 Indien de opdracht betrekking heeft op andere diensten dan outplacement, eindigt de overeenkomst op het kadertijdstip als aangegeven in de door ZORG GOED VOOR JEZELF bij aanvaarding van de opdracht op schrift gestelde zakelijke condities.

5. Acceptatie en beperkende bepalingen
5.1 ZORG GOED VOOR JEZELF behoudt zich het recht voor om voor outplacement of begeleiding in aanmerking komende persoon niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de persoon in kwestie hiertoe aanleiding geeft, zal ZORG GOED VOOR JEZELF de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.
5.2 Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie bij aanvaarding van de opdracht door ZORG GOED VOOR JEZELF, tijdens het uitvoeren van de opdracht alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan ZORG GOED VOOR JEZELF de begeleiding beperken, opschorten dan wel beëindigen zonder dat tot restitutie van de honoraria wordt overgegaan.

6. Gebruik van diensten
6.1 Het staat opdrachtgever of door haar naar ZORG GOED VOOR JEZELF verwezen natuurlijke personen niet vrij de faciliteiten, informatie en diensten van ZORG GOED VOOR JEZELF te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet directe zin begrepen is in de aan ZORG GOED VOOR JEZELF verstrekte opdracht. De door ZORG GOED VOOR JEZELF verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik.
6.2 Verstrekte opdrachten worden door ZORG GOED VOOR JEZELF uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is aangeven, geen rechten ontlenen.

7. Rechten van intellectuele eigendom
7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken alsmede het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij APK VITAAL of diens licentiegegevens. Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde werken en rechten.
7.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal de Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
7.4 Het is APK VITAAL toegestaan door middel van technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien Dienstverlener door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd. Is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
7.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan APK VITAAL, onverminderd het recht van APK VITAAL om haar schade door inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

8. Tussentijdse beëindiging
8.1 Indien de opdrachtgever de opdracht aan ZORG GOED VOOR JEZELF voortijdig intrekt voor het einde van de begeleidingsperiode, dan heeft ZORG GOED VOOR JEZELF het recht om aan de opdrachtgever een einddeclaratie te zenden op basis van de gemaakte kosten en het aantal bestede uren tegen het alsdan bij ZORG GOED VOOR JEZELF gehanteerde uurtarief en de schade die ZORG GOED VOOR JEZELF dientengevolge lijdt, dan wel het overeengekomen tarief of het resterende gedeelte daarvan – indien er sprake is van een project – ineens te factureren.
8.2 De kosten omschreven in art.11.1 worden verminderd met de door de opdrachtgever in het kader van de ingetrokken opdracht eventueel reeds betaalde bedragen zonder dat dit overigens tot enige terugbetaling door ZORG GOED VOOR JEZELF aan de opdrachtgever van (een gedeelte van) de betaalde bedragen aanleiding zal kunnen geven.
8.3 Indien de opdrachtgever een middels of bij ZORG GOED VOOR JEZELF overeengekomen dienstverlening of (psychologisch) onderzoek annuleert dan zal de opdrachtgever de daarvoor gemaakte kosten aan ZORG GOED VOOR JEZELF vergoeden met een minimum van 50%, 75% en 100% van de overeengekomen prijs indien de tussentijdse beëindiging plaatsvindt respectievelijk binnen twee, één en nul dagen vóór de afgesproken dag waarop de dienstverlening zou plaatsvinden of waarop het onderzoek zal plaatsvinden.

9. Ontbinding
9.1 Een overeenkomst kan door ZORG GOED VOOR JEZELF – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – geheel of gedeeltelijk worden ontbonden indien:
· De opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voortvloeien uit de met ZORG GOED VOOR JEZELF gesloten overeenkomst(en), alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden;
· De opdrachtgever een onjuiste voorstelling van zaken heeft geschetst, zulks ter beoordeling van ZORG GOED VOOR JEZELF;
· Een zodanige slechte communicatie c.q. verstandhouding tussen ZORG GOED VOOR JEZELF en de opdrachtgever is ontstaan, dat van een vruchtbare (samenwerkings)relatie niet langer gesproken kan worden, zulks ter boordeling van ZORG GOED VOOR JEZELF.
9.2 De overeenkomst(en) tussen ZORG GOED VOOR JEZELF en de opdrachtgever worden van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest.
9.3 De door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door ZORG GOED VOOR JEZELF geleden en te lijden schade.

10. Honorarium
10.1 Het honorarium zal door ZORG GOED VOOR JEZELF aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht na afronding/beëindiging van de betreffende werkzaamheden of, bij eventueel langer durende werkzaamheden, middels tussentijdse declaraties. Indien ZORG GOED VOOR JEZELF hiervoor gegevens van de opdrachtgever nodig heeft, stuurt de opdrachtgever deze op eerste verzoek van ZORG GOED VOOR JEZELF onverwijld toe.
10.2 De verschuldigdheid van honorarium is niet afhankelijk van de volbrenging c.q. het resultaat van de opdracht dan wel het verstrijken van de overeengekomen tijd. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever te allen tijde honorarium verschuldigd conform het bepaalde in artikel 11.
10.3 ZORG GOED VOOR JEZELF is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien ZORG GOED VOOR JEZELF kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en dienstlevering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld honorariumcomponenten aanmerkelijk zijn gestegen.
10.4 ZORG GOED VOOR JEZELF zal de opdrachtgever het voornemen tot prijsstijgingen schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de prijsstijging zal ingaan, vermelden.
10.5 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst artikel 13.6, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van het laatst geldende honorarium. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet ( Verhoging BTW-tarief).
10.6 Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte prijsstijging niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever op straffe van verval van de bevoegdheid daartoe gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht schriftelijk te annuleren tegen de in de kennisgeving van ZORG GOED VOOR JEZELF genoemde datum waarop de honorariumtoepassing in werking zou treden.
10.7 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
10.8 Kosten voor aanvullingen en/of wijzingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11. Budgetoverschrijding
Indien er tussen de opdrachtgever en ZORG GOED VOOR JEZELF een budget overeengekomen is voor bepaalde/(neven)werkzaamheden, dan heeft ZORG GOED VOOR JEZELF het recht het overeengekomen budget met maximaal 5% te overschrijden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

12. Overmacht
12.1 Indien ZORG GOED VOOR JEZELF door omstandigheden, opgekomen buiten schuld- en risicosfeer van APK VITAAL na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ZORG GOED VOOR JEZELF bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
12.2 Indien ZORG GOED VOOR JEZELF door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, langer dan drie maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de leveringen van energie, bedrijfsstoring en in geval ZORG GOED VOOR JEZELF door haar eigen leveranciers – om welke reden dan ook – niet tot de levering in staat wordt gesteld.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door ZORG GOED VOOR JEZELF gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ZORG GOED VOOR JEZELF onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderzijds schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ZORG GOED VOOR JEZELF aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ZORG GOED VOOR JEZELF gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ZORG GOED VOOR JEZELF onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.
13.2 ZORG GOED VOOR JEZELF is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld namens de opdrachtgever te aanvaarden. De keuze van de door ZORG GOED VOOR JEZELF in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere eigen aansprakelijkheid van ZORG GOED VOOR JEZELF voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
13.3 De in art. 16.1 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

14. Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart ZORG GOED VOOR JEZELF tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

15. Vertrouwelijkheid
15.1 Alle werkzaamheden van ZORG GOED VOOR JEZELF zijn strikt vertrouwelijk. ZORG GOED VOOR JEZELF zal dan ook op geen enkele wijze en aan wie dan ook enige informatie met betrekking tot de opdrachtgever en/of de kandida(a)t(en) die door opdrachtgever ter begeleiding dan wel advisering aan ZORG GOED VOOR JEZELF zijn overgedragen, verstrekken c.q. gebruiken anders dan in het kader van de werkrelatie met de opdrachtgever en/of het opstellen van een algemene referentielijst.
15.2 De opdrachtgever zal de informatie die zij van ZORG GOED VOOR JEZELF verkrijgt met betrekking tot de kandidaten alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij gegeven is en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van ZORG GOED VOOR JEZELF en de kandidaat.
15.3 De opdrachtgever zal op geen enkele wijze informatie verlangen over de door ZORG GOED VOOR JEZELF in begeleiding zijnde kandidaten behoudens de bij opdrachtbevestiging afgesproken voortgangrapportages.
15.4 De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat zij de gegevens van de kandidaten die zij via ZORG GOED VOOR JEZELF verkrijgt zal opslaan en verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
15.5 Indien de opdrachtgever in strijd met het voorgaande artikel handelt, verbeurt zij aan ZORG GOED VOOR JEZELF door het simpele feit van een dergelijke handeling zonder naderingebrekestelling of sommatie een onmiddellijk opeisbare boete van € 4.538,00 (vierduizendvijfhonderdachtendertig euro) per overtreding., dan wel door de autoriteit persoonsgegevens opgelegde sanctie.
15.6 De verplichtingen van MV-Werkt in het kader van artikel 18 strekken zich ook uit tot haar respectievelijke medewerkers c.q. in het kader van de werkrelatie ingeschakelde derden.

16. Overneming personeel
De opdrachtgever zal met de (vaste) medewerkers van ZORG GOED VOOR JEZELF op geen enkele wijze een overeenkomst of dienstverband aangaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZORG GOED VOOR JEZELF. Bij overtreding is opdrachtgever aan ZORG GOED VOOR JEZELF zonder nadere ingebrekestelling of sommatie een onmiddellijk opeisbare boete van € 45.378,00 (vijfenveertigduizenddriehonderdachtenzeventig euro) per geconstateerde overtreding verschuldigd.

17. Reclames
17.1 Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen een door ZORG GOED VOOR JEZELF aan haar gerichte declaratie dan dient zij zulks binnen acht (8) dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan APK VITAAL kenbaar te maken met opgave van redenen. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn haar bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt verondersteld dat zij deze declaratie heeft geaccepteerd en dient de opdrachtgever de declaratie van ZORG GOED VOOR JEZELF te betalen.
17.2 Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie of de wijze waarop diensten/werkzaamheden zijn uitgevoerd, schorten de betalingsverplichting niet op.

18. Betalingen
18.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving van het gefactureerde bedrag op een door ZORG GOED VOOR JEZELF aan te wijzen bankrekening. Binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op openstaande kosten en rente en daarna op de oudste factuur.
18.2 Indien een opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand – tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt – of gedeelte daarvan, een gedeelte van een maand voor een volle berekend, over het aldus niet of te laat betaalde bedrag berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
18.3 Bovendien heeft ZORG GOED VOOR JEZELF het recht maar niet de plicht om zonder nadere ingebrekestelling de aldus niet of te laat betaalde vordering uit handen te geven waarbij de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente tevens administratiekosten ad € 227,00 per factuur en de door ZORG GOED VOOR JEZELF gemaakte en nog te maken buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van het niet of te laat betaalde bedrag verschuldigd zal zijn. In geval van een gerechtelijke procedure zullen ook de procedurekosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

19. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen waar partijen niet in onderling overleg uit kunnen komen zullen worden voorgelegd aan de rechter te Breda, tenzij op grond van enige dwingend rechterlijke bepaling een andere rechter bevoegd mocht zijn.